ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

     คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/chicken-rbru หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2019 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑

      ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่านให้เก่ง การเขียนให้สละสลวยอ่านเข้าใจง่าย และการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐ คน โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปรอทัศน์และบทวิจารณ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http//:bit.ly/2LTlY5m หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

     บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 41 "English Clinic by EOL System for All Thais to Improve English Skills" ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับลงทะเบียนใช้และเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)