ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

     สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง โดยเปิดรับสมัครตลอดปีและรับสมัครทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือโททางเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/graduate/ หรืออ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ประชาสัมพันธ์โครงการ CE2Market และ Spoke

ประชาสัมพันธ์โครงการ CE2Market และ Spoke

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศูนย์กลาง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Innovation Hubs 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Iw8UzR หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (เอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ุ

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดบส่งเอกสารมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently"

ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently"

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ โครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently" ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไเ้ที่เว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/NeoPharmacy/ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ จัดงาน "Thailand Tech Show" ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)