การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

     การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ "นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๔๖๑

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~study/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบปีที่ ๕๐ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๐ นี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ National and International Conference on Education 2018 (NICE) "Education, Leadership, and Innovation in Learning Society" ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเก็ต เกรสแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nicepsu2018.com หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "งานวิชาการรับใช้สังคม"

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "งานวิชาการรับใช้สังคม"

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๖ "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hcuconf.hcu.ac.th/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

     ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ในความร่วมมือ TRF-CAS (20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์)

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)