ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ "Innovations for Street Food" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทางด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน  "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ได้กำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย"

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ยุทศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพยญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

     สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

     ผู้สนใจจะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.nacc.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐" ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ผู้ที่สนในสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่เว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/conference5 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)