ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆจนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้จัดโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)    

ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิจัยมุ่งเป้า)

ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิจัยมุ่งเป้า)

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนักวิจัยที่มีความประสงค์ให้สถาบันวิจัยดำเนินการยื่นเรื่องคำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ในการยินยอม/อนุญาต สามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่สถาบันวิจัย ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main หรืออ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประชุม

     สถาบันวิจัยและพัฒนา เรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุม ชี้แจงการส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน และชี้แจงแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยสังกัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)