ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓

  • พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓ : "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓rd Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2018)"

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ (คลิก)

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)