ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "สาธารณสุขวิจัย"

  • พิมพ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "สาธารณสุขวิจัย"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ สาธารณสุขวิจัย ในหัวข้อ "สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" Public Health in Sustainable Development Goals ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนมีเวทีให้นักวิจัยได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขในอนาคตต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก)

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)