ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสารมารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ (คลิก) หรือเว็บไซต์ (คลิก)

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)