ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social stability, Properity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (คลิก) หรือ (เอกสารแนบดังนี้)