ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

  • พิมพ์

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นต้นมา โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้ใช้วิธีเชิญชวนให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาคัดเลือก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง และในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นได้คัดเลือกศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ (วทท.๔๓) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ กำลังจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทานโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)