ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"

  • พิมพ์

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์การให้มีความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล (Digital Goverment Organization)

ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ" และหลักสูตร "บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ ๔.๐" และขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคลากร ซึ่งเคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.gov-opdc4-0.com หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตาม (เอกสารแนบดังนี้)