ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรทำวิจัยในกรอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ หรือพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)