การเสนอรายวิชาเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ระยะที่ ๒

การเสนอรายวิชาเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ระยะที่ ๒

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับการประสานจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพัฒนารายวิชา MOOC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ เสนอรายวิชาผ่านทางสถานีแม่ข่ายฯ เพื่อดำเนินการประเมินและจัดลำดับรายวิชาและเสนอรายวิชามายังโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/files/sutthaimooc.zip

หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)