ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2 International Confence on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd International Confence on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities.

     คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (The 2nd International Confence on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities) ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.med.msu.ac.th/intconference

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)