แจ้งกรอบวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย "สังคมไทยไร้ความรุนแรง"

แจ้งกรอบวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย "สังคมไทยไร้ความรุนแรง"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรุนแรงในสังคมด้านต่างๆ จึงได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง สังคมไทยไร้ความรุนแรง เพื่อจัดทำเป็นแผนการวิจัย เพื่อสร้างแนวทางในการลดและขจัดความรุนแรงในสังคมไทยในมิติต่างๆ

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)