ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านสมุนไพรแบบครบวงจร คือตั้งแต่การพิสูจน์ภูมิปัญญา การจัดการวัตถุดิบสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การศึกษาความเป็นพิษ การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก ไปจนถึงการพัฒนาตำรับและการผลิตด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.grad.msu.ac.th หรือ (เอกสารแนบดังนี้)