ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II)

  • พิมพ์

 

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II)

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ เรื่อง "The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability : Green Communities, Prosperity and Happiness" จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/ 

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)