ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อ "ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ ๔ (NCITE 2018) Innovative Startup and Future Technology"

  • พิมพ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อ "ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ ๔ (NCITE 2018) Innovative Startup and Future Technology"

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงาน "ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ ๔ (NCITE 2018) Innovative Startup and Future Technology" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยท่านสามารถนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดรูปแบบบทความ ได้ที่ www.facebook.com/NCITE.UBRU/

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)