ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๔" (The 14 MaHasarskham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" (50 years Mahasarakham University : Public De

  • พิมพ์

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๔" (The 14 MaHasarskham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned)

     มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๔" (The 14 MaHasarskham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc14/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)