ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน

  • พิมพ์

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ https://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)