ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา

     พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้มีโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)