ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีภารกิจด้านการส่งเสริมการวิจัยกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ภารกิจบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)