ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๒

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๒

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๒ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)" วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)