ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ุ

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดบส่งเอกสารมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)