ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently"

ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently"

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ โครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้ง 1 เรื่อง "Morning together toward excellently" ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไเ้ที่เว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/NeoPharmacy/ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)