ประชาสัมพันธ์โครงการ CE2Market และ Spoke

ประชาสัมพันธ์โครงการ CE2Market และ Spoke

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศูนย์กลาง นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Innovation Hubs 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Iw8UzR หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  (เอกสารแนบดังนี้)