ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

     สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง โดยเปิดรับสมัครตลอดปีและรับสมัครทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือโททางเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/graduate/ หรืออ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)