ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และสำนักงบประมาณ กำหนดจัดการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)