ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)"

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)"  รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2jhhley หรืออ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)