ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"  รุ่นที่ 17 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2HFt0vC หรืออ่านเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)