ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยสังกัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)