ขอเชิญประชุม

  • พิมพ์

ขอเชิญประชุม

     สถาบันวิจัยและพัฒนา เรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุม ชี้แจงการส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน และชี้แจงแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)