ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓

  • พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓

     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้มีนโยบายการสสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอทุนได้ที่ http://fund.dtam.moph.go.th/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)