ขอเชิญอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗"

  • พิมพ์

ขอเชิญอบรม เรื่อง "ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗"

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗" ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง U๒ โรงแรม ยู-เพลสอุบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ที่สนใจอบรมลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2SZZnXK  หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)