ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑

      ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย - อังกฤษ "อ่านเก่ง - แปลเก่ง" รุ่นที่ ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่านให้เก่ง การเขียนให้สละสลวยอ่านเข้าใจง่าย และการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๐ คน โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)