ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปรอทัศน์และบทวิจารณ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http//:bit.ly/2LTlY5m หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)