ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)