ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)