ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ "วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ" กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑: มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ ๒: กรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th หรือ (อ่านเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)