ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒ (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand' s Future Economy with Scienec, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (เอกสารแนบดังนี้)