อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ

ชื่อ  อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สร้างเสริมสุขภาพ)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1.

2.

3.

ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสารเล่มที่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุมสถานที่ปี