อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

  • พิมพ์

ชื่อ  อาจารย์นายพรกรัณย์ สมขาว ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1. งานสอนด้านสมุนไพร ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2. การอบรมสปาเพื่อสุขภาพและความงาม

3. การอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1.    ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

2558

การพัฒนารูปแบบตำรับยาหมอพื้นบ้าน ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน   จ.อุบลราชธานี

25 %

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสารเล่มที่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุมสถานที่ปี