อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

 

ชื่อ อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกหลักสูตรนานาชาติ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1. การแพทย์แผนไทย การนวดไทยราชสำนัก สมุนไพร

2.

3.

ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

2558

Peng-ngummuang, K., Palanuvej, C., and Ruangrungsi, R. Pharmacognostic Specification and coumarin content of Alyxia reinwardtii Inner Bark. Engineer Journal Volume 19 Issue 3, pp 15-20, 2015 (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสารเล่มที่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุมสถานที่ปี

 2557

Peng-ngummuang, K., Palanuvej, C., and Ruangrungsi, R. Pharmacognostic Specification and coumarin content of Alyxia reinwardtii Inner Bark. (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)

 poster presentation

 The 7th Thailand-Japan International Academic Conference, Tokyo, Japan ,2014.

 2558

Peng-ngummuang, K., Thitikornpong, W., Palanuvej, C., and Ruangrungsi, R. Pharmacognostic Specification and coumarin content of Eupatorium stoechadosmum(ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)

 The consolation prize of poster presentation.

 The 2nd International Conference on Advanced Pharmaceutical Research Strategies and Innovation in Pharmaceutical Research: Safety, Efficacy and Quality,Rungsit University Pathumthani, Thailand 2015.

 2558

Peng-ngummuang, K., Palanuvej, C., and Ruangrungsi, R. Standard Assessments, Coumarin Contents and Essential Oil Compositions of Eupatorium stoechadosmum. (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)

 Oral presentation

 59th TEAC, Kinki university, Osaka, Japan, 2015.