อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

ชื่อ  อาจารย์จิตตราพร  วงศ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1.

2.

3.

ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสารเล่มที่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุมสถานที่ปี