ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร

ตำแหน่ง : คณบดี

การศึกษาสูงสุด: วิทยาศาสต์มหาบัรฑิต (ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: ในงานสอนหรือในงานวิจัย

ผลงานวิจัย

 

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

 

     
       
     

 

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุม/ สถานที่/ ปี