ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

ตำแหน่ง : องคณบดีฝ่ายวิจัย

การศึกษาสูงสุด: วิทยาศาสต์ดุษฎีบัณฑิต (วท..) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: ในงานสอนหรือในงานวิจัย

1.งานวิจัยทางด้านสมุนไพร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางยาและเครื่องสำอาง

2.การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางในคน

3.การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

ผลงานวิจัย

 

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

2556

การขับเคลื่อนด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักบริการวิชาการชุมชน มรภ.อบ.

(60,000 บาท)

2556

ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หัวหน้าโครงการ

มรภ. อุบลราชธานี

(200,000 บาท)

2556

การพัฒนายารักษาโรคเบาหวานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ

หัวหน้าโครงการ

สสจ.อบ.

(75,000 บาท)

2557

โครงการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์บำรุงผมทีมีส่วนผสมสกัดจากน้ำยางพาราและเบต้ากลูแคน

ผู้ร่วมวิจัย

ศูนย์ความเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS) (องค์การมหาชน)

2,000,000 บาท

 

ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสาร/ เล่มที่/ ปี

2549

รู้แล้วช่วยกันอาหารและน้ำ ปัจจัยสำคัญต่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย; บทบาทของน้ำต่อชีวิตและสุขภาพ.

ผู้ประพันธ์ร่วม

หนังสือ: จัดพิมพ์ โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย วช. และ สสส. 2549.

2555

Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study.

ผู้ประพันธ์หลัก

(ส่วนหนึ่งของงาน thesis ปริญญาเอก)

Journal of Dermatological Treatment. 2012; 23: 385392.

2555

Anti-androgenic effect of sesquiterpenes isolated from the rhizomes of Curcuma aeruginosa Roxb.

ผู้ประพันธ์ร่วม

(ส่วนหนึ่งของงาน thesis ปริญญาเอก)

Fitoterapia 2012; 83: 864871.            

2556

ความก้าวหน้าในการพัฒนายารักษาโรคเบาหวาน (review article)

ผู้ประพันธ์หลัก

หมอยาไทยวิจัย ปีที่ 1

เล่ม 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

2557

การควบคุมคุณภาพสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (review article)

ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2557

2557

Stability studies of antiandrogenic compounds in Curcuma aeruginosa Roxb. Extract.

ผู้ประพันธ์ร่วม

Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2014; 66: 12821293.

2558

Complementary and alternative medicines for diabetes mellitus management in ASEAN countries.

ผู้ประพันธ์หลัก

(corresponding author)

Complementary Therapies in Medicine. 2015; 23: 617—625.

2558

การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ประพันธ์ร่วม

มหาวิทยาลัยนราธวาส-ราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 2558

2558

เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย

ผู้ประพันธ์หลัก

เอกสารประกอบการสอน:

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มรภ.อุบลราชธานี, 2558.

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุม/ สถานที่/ ปี

2557

Diabetes Mellitus Heath Care using Complementary and Alternative Medicines.

Oral presentation

The 1st International Symposium. Ubon Ratchathani, Thailand. Dec 15th-16th, 2014.

2558

In vitro study on anti-glucosidase activity and antioxidant activity of indigenous plants obtained in traditional Thai remedies.

Oral presentation

The 2nd International Symposium. Subaraya, Indonesia. Nov  23th-25th, 2015.