อาจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำภู

ชื่อ นางสาวอนัญญา  เดชะคำภู   ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก

ความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1. ชีวเคมีของพืชและชีวเคมีทางการแพทย์

2. เคมีของพืชสมุนไพร

 

1.       ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

2555

การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ชีวภาพจากป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

80%/หัวหน้าโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2556-2557

การอนุรักษ์รวบรวมพันธุกรรมกล้วยในท้องถิ่นและการขยายพันธุ์กล้วยใน แปลงปลูกธรรมชาติ

30%/ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

2.       ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสาร/เล่มที่/ปี

2555

Impaired antioxidant enzyme activity and increased DNA repair enzyme expression in hamster liver tissues related to cholangiocarcinoma development.

10%/ผู้ร่วมประพันธ์

Asian Pac J Cancer Prev/13/2012

2556

Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis.

10%/ผู้ร่วมประพันธ์

Tumour Biol/ 34(3)/2013

2556

Genetic Polymorphism of Glutinous Rice (Oryza sativa L.) Using an Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Technique.

40%/ผู้ร่วมประพันธ์

Acta Horticulturae/ 973/2013

2558

Screening for anti-pancreatic lipase properties of 28 traditional Thai medicinal herbs.

90%/ผู้ประพันธ์หลัก

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine/5(12)/2015

2556

ดาบสองคมของเคอร์คิวมิน

100%/ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทยวิจัย/1/2557

2557

การแพทย์พื้นบ้านอินโดนีเซีย

100%/ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทยวิจัย/2/2557

2558

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกผลไม้

 

50%/ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทยวิจัย/3/2558

2558

ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ Pancreatic lipase ของสารสกัดที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเหมือดแอ Memecylon edule Roxb.

50%/ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทยวิจัย/3/2558

2559

พฤกษเคมีที่เป็นยาอายุวัฒนะ: บทเรียนจากการศึกษาใน Caenorhabditis elegans

100%/ผู้ประพันธ์หลัก

วารสารหมอยาไทยวิจัย/4/2559

 

3.       ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุม/ สถานที่/ ปี

2555

Thai medicinal plants: from the wisdom to scientific approve

ปากเปล่า

The 3rd International Conference for Research and Academic Presentation

on ASEAN Community and Regional Sustainable Development/UBRU/ 2012

2556

การคัดกรองพืชที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ในการดูดซับสารตะกั่ว

โปสเตอร์

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6/กาญจนบุรี/2556

2556

การคัดกรองพืชที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Bacillus cereus

ปากเปล่า

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6/กาญจนบุรี/2556

2556

การคัดกรองพืชที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์  pancreatic  lipase

โปสเตอร์

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6/กาญจนบุรี/2556

2557

Phenolic Contents and Anti-oxidant Activities of Tropical Fruit Peel Extracts

 

ปากเปล่า

The 2nd Sharing Teaching and Research Experience in International Education (STRE2014)/ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา/2014

2558

Curcumin Induced DNA Polymerase Beta may Contribute to DNA Translesion-mediated Cholangiocarcinoma in Liver Fluke-infected Hamsters

ปากเปล่า

The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine/UBRU/2014

2558

In Vitro Study on Obesity Inhibitory Effect of Extracts Derived from Some Medicinal Plants

โปสเตอร์

The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine/UBRU/2014

2558

Phytochemical Screening of Some Selected Medicinal Plants Found in Northeast Thailand

โปสเตอร์

The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine/UBRU/2014

2558

The Inhibition of Antibiotic Resistant Bacteria by Garcinia cowa Roxb. Extracts

โปสเตอร์

The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine/UBRU/2014

2558

In Vitro Study of Anti-obesity Activity of

Traditional Thai Recipe

โปสเตอร์

The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine/UBRU/2014

2559

ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ Pancreatic lipase ของสารสกัดที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเหมือดแอ

ปากเปล่า

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference: ASTC)ครั้งที่ 4/โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์/2559

 

**หมายเหตุ:

1.       ในตารางที่ 1 และ 2 “สัดส่วน ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานที่ตนเองมีส่วนร่วม

ส่วนความรับผิดชอบ ในตารางที่ 1 ตอบว่าเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมวิจัย

แต่ในตารางที่ 2ตอบว่าเป็น ผู้ประพันธ์หลัก (corresponding author) หรือผู้ร่วมประพันธ์(co-author)

2. ลักษณะของการนำเสนอ หมายถึง เป็น โปสเตอร์ (poster) หรือ ปากเปล่า (oral presentation)