อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ชื่อ  อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทรรศน์ ตำแหน่ง  อาจารย์

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในงานสอนหรือในงานวิจัย (ตอบกี่ข้อก็ได้)

1.

2.

3.

ผลงานวิจัย

ปี พ..

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

ได้รับทุนวิจัยจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ (บทความหรือหนังสือ)

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

สัดส่วน/

ความรับผิดชอบ**

วารสารเล่มที่ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่เผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ปี พ.ศ.

ชื่อผลงาน

ลักษณะของการนำเสนอ**

งานประชุมสถานที่ปี