การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2558

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

1. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

30 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

6

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย

2. อบรมการย้อมสีชิ้นเนื้อ “Cytochemical stain และ Histochemical stain”

13-15 กรกฎาคม 2558

15

หลักการ และเทคนิค การย้อมสีชิ้นเนื้อ เพื่อวินิจฉัยโรค

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัย

3. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Symposium on Traditional and Alternative Medicine (ISTAM 2015) “Utilization of Science and Technology to Enhance the role of Traditional and Alternative Medicine in Healthcare System

Surabaya, Indonesia, 23-25 November, 2015

12

ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมบทบาทของการแพทย์พื้นบ้านสู่ระบบการดูแลสุขภาพ

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัยและการเรียนการสอน

4. การอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคน

24 ธันวาคม 2558

ณ โรงแรม ยู-เพลสอุบล มหาวิทยาอุบลราชธานี

6

วิวัฒนาการของจริยธรรมวิจัย หลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐาน กฎหมายข้อบังคับ และการยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัยและการเรียนการสอน

5. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, NATPRO6 “New Frontiers in Natural Products for Health&Longevity”

January 21-23, 2016

Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand

15

ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัยและการเรียนการสอน

6. งานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

12

ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และความหลากหลายทางชีวภาพ

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัยและการเรียนการสอน

7. การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 13)

28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ยู-เพลส อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

10

กฎหมาย จรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการทำวิจัยและการเรียนการสอน

อาจารย์กัญญารัตน์  เป็งงำเมือง

2nd International Symposium on Traditional and Alternative Medicine

23-25 พฤศจิกายน 2558

Surabaya ประเทศ Indonesia

21

การวิจัยระบบการแพทย์พื้นบ้านในแต่ละประเทศในอาเซียน การวิจัยยาสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากธรรมชาติ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ของแต่ละชาติ เช่น โยคะ การดื่มน้ำสมุนไพร (jamu) นาฬิกาชีวิต เป็นต้น

ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการและการสื่อสาร นำวิวัฒนาการมาปรับใช้ มีแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในประเทศของเรา และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่นการประดิษฐ์สื่อการสอน และเทคนิคการนำเสนองานในระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง

16 กุมภาพันธ์ 2559

08.30-15.30 น.

ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6

เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ การจัดลำดับความเสี่ยง

ช่วยพัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ พัฒนาการจัดการการเรียนการสอน

พัฒนาสถาบันสู่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

30 พฤษภาคม 2559

08.00-17.00 น.

ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

-        การจัดทำ มคอ.3-6

-        แนวโน้มการทำวิจัยในยุคปัจจุบัน

-        การทำวิจัยในท้องถิ่น

ช่วยให้เรียนรู้หลักการและรูปแบบการเขียน มคอ. 3-6 นำแนวทางการทำวิจัย การคิดคำถามงานวิจัย การดำเนินการวิจัยในท้องถิ่น ไปประยุกต์เข้ากับงานวิจัยที่รับผิดชอบอยู่

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 Academic English Training for Lecturers

2-3 มิถุนายน 2559

09.00-16.00

30.411

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14

-        Communicative activities

-        Practical ways to get student interested and involved

-        Teaching reading interactively

-        Way to encourage participation in discussion activities

 

ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการและการสื่อสาร นำเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมให้ห้องเรียนอย่าสูงสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอนาคต”

24 มิถุนายน 2559

08.30-12.00 น.

30.217

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3

- การใช้ social media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- โครงการ Microsoft YouthSpark ที่ทำขึ้นเพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทำงานทุกประเภทจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานออนไลน์ หรือการบันทึกเวลาการทำงาน การใช้อีเมล์ และการค้นหาข้อมูลต่างๆ

 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ เรื่อง ICT กับเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

28 มิถุนายน 2559

08.00-16.00 น.

ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

7

-เทคนิควิธีการใช้สื่อในการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

- โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม เกมส์ ผ่านระบบออนไลน์

- นำสื่อและวิธีการ มาปรับใช้กับวิชาการสอน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

14-15 กรกฎาคม 2559

08.00-16.00 น.

ห้องประชุมตักสิลา สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล

16

-     มุมมองเชิงระบบที่ช่วยพัฒนาให้ผลการดำเนินการดีขึ้น

-     บทบาทของหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาให้มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยหน่วยงานพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นสากล

-     วิธีการเก็บรวบรวมหลักฐานสำหรับการประกันหลักสูตร

เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตรวจวัดประเมินผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะ

นำความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลระดับรายวิชา (Redesign) ที่ตนเองรับผิดชอบ แยกตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพ (กายวิภาคศาสตร์) ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร (curriculum mapping)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการวิจัยและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในงานวิจัยเชิงพื้นที่

9-10 สิงหาคม 2559

08.00-16.30

ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16

-        ความยากง่ายของการทำวิจัยเชิงพื้นที่

-        วิธีจัดกระบวนการทำวิจัยให้ง่ายต่อการเขียนสรุปผลการวิจัย

-        วิธีการเขียนงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้ได้ตีพิมพ์

นำแนวทางการเขียนผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่รับผิดชอบ

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ: อาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

3-4 กันยายน 2559

ห้องประชุมแก่งพิสมัยริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

-        บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา

-        หลักการและแนวทางในการให้คำปรึกษา

สามารถนำเทคนิค กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษามาปรับใช้กับการให้คำปรึกษานักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น