ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=๐๘๐๐๐๐๒๘๑๘ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)