ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

     โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน (เอกสารแนบเพิ่มเติมดังนี้)