ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era " ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huso.buu.ac.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2019 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

     คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/chicken-rbru หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปรอทัศน์และบทวิจารณ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http//:bit.ly/2LTlY5m หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)