ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • พิมพ์

ปรัชญา (Philosophy)

            ขุมพลังปัญญาด้านสุขภาพ บนฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

        “คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ วิจัยพัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการแพทย์แผนไทย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2.ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

3.ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั้งในเชิงรุกและรับ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

 เป้าประสงค์ (Goal)

1.บัณฑิตแพทย์แผนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพมุ่งสู่อุดมการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

2.มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.มีผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกทั้งที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้เดิมที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ สามารถนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

4.มีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ตลอดจนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ในการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน

5.มีศูนย์ที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนายาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่สามารถผลิตยาที่ได้มาตรฐานและมีศูนย์บริการทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เป็นมาตรฐานตามวิชาชีพ

6.มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไท

7.เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโปร่งใส ใช้หลักธรรมมาภิบาล มีศักยภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.2557 - 2561

1.พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพและก้าวสู่สากล

2.การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล

3.การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

4.พัฒนาระบบการบริการวิชาการกับการบูรณาการเรียนการและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น

(Create Wisdom and Lead in Local Development)

 อัตลักษณ์ (Identity)

ศึกษาดี  มีจิตอาสา 

(Well Educated and Voluntary Minded)