ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉัยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China soceity for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศษฐกิจไทย - จีน กำหนดจัด "การสัมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘" (The Enghth Thai - Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่" (Chinese - Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichinacom หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นไหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=๐๘๐๐๐๐๒๘๑๘ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

     โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน (เอกสารแนบเพิ่มเติมดังนี้)

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๒ (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand' s Future Economy with Scienec, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (เอกสารแนบดังนี้)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอบรมวิชาทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง
  2. ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  3. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3
  4. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐